Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim

Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Hubica
 • E-mail: dyrektor@gokmiedzyrzec.pl
 • Telefon: 500-370-763

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim
 • Adres: Wysokie, ul. Rudnicka 36
  21-560 Międzyrzec Podlaski
 • E-mail: dyrektor@gokmiedzyrzec.pl
 • Telefon: 500-370-763

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury, Wysokie, ul. Rudnicka 36, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
Wejście do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia GOK znajdujące się na piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach ze względu na barierę w postaci schodów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Na parkingu przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Świetlica w Halasach 41a
Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na barierę w postaci schodów przed wejściem. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Świetlica w Żabcach 34
Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na barierę w postaci schodów przed wejściem. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Świetlica w Pościszach 75A
Wejście główne do budynku posiada barierę w postaci schodów. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z wejścia na salę główną (od strony ulicy) wyposażonego w podjazd. Korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W bbdynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Świetlica w Przychodach 67
Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na barierę w postaci schodów przed wejściem. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynkach nie ma żadnych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
 • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.