Deklaracja dostępności Strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim

Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Hubica.
 • E-mail: gok@miedzyrzecgmina.pl
 • Telefon: 500-370-763

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim
 • Adres: ul. Rudnicka 36
  21-560 Międzyrzec Podlaski
 • E-mail: gok@miedzyrzecgmina.pl
 • Telefon: 500-370-763

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury, Wysokie, ul. Rudnicka 36
Wejście do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia GOK znajdujące się na piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach ze względu na barierę w postaci schodów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Na parkingu przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Świetlica w Halasach 41a
Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na barierę w postaci schodów przed wejściem. W bydynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Świetlica w Żabcach
Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na barierę w postaci schodów przed wejściem. W bydynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Świetlica w Pościszach 75A
Wejście główne do budynku posiada barierę w postaci schodów. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z wejścia na salę główną (od strony ulicy) wyposażonego w podjazd. Korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W bydynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Świetlica w Przychodach
Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na barierę w postaci schodów przed wejściem. W bydynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynkach nie ma żadnych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
 • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.